VSG Dingolfing e.V. - Jahresmeisterschaft - Einzelergebnisse 2018/2019


Einzelergebnisse der Jahresmeisterschaft 2018/2019


   S c h ü l e r

   Ramona Jahn (LG) (36)         (B) 3833 | 182, 190, 189, 187, 190, 192, 193, 191, 189, 192,
                                 (A) 6829 | 193, 189, 185, 183, 189, 189, 190, 189, 183, 190,
                                 (M) 189.7 | 190, 188, 195, 188, 191, 194, 191, 192, 191, 190,
                                             191, 192, 188, 188, 191, 194
   Maxi Eineichner (LG) (37)     (B) 3370 | 152, 168, 159, 155, 148, 160, 140, 161, 155, 152,
                                 (A) 5969 | 157, 157, 164, 156, 166, 160, 149, 176, 173, 175,
                                 (M) 161.3 | 171, 171, 151, 169, 169, 171, 175, 179, 146, 158,
                                             168, 165, 151, 163, 157, 156, 166
   Kerstin Brummer (LG) (29)     (B) 3825 | 192, 188, 189, 191, 189, 191, 187, 187, 189, 193,
                                 (A) 5512 | 193, 190, 193, 186, 190, 194, 191, 189, 187, 188,
                                 (M) 190.1 | 188, 188, 191, 191, 188, 194, 189, 191, 195
   Julian Theiss (LG) (27)       (B) 3263 | 163, 148, 164, 172, 166, 157, 162, 173, 175, 153,
                                 (A) 4306 | 158, 157, 160, 159, 159, 171, 173, 167, 157, 153,
                                 (M) 159.5 | 150, 149, 148, 155, 162, 144, 151
   Maximilian Falk (LG) (2)      (B) 265 | 152, 113,
                                 (M) 132.5 |


(B) .. Ringsumme aus den besten 20 Serien (soweit vorh.)

(A) .. Ringsumme aus allen vorhandenen Serien (max. 50)

(M) .. Mittelwert aus allen vorhandenen Serien (max. 50)
   K l a s s e A

   Nicole Körndl (11)            193.91 | 192, 195, 199, 193, 196, 191, 191, 195, 196, 191,
                                          194
   Norbert Hofmeister (25)       190.72 | 192, 191, 189, 194, 193, 192, 187, 189, 184, 195,
                                          193, 186, 190, 195, 192, 189, 189, 191, 194, 189,
                                          191, 189, 191, 188, 195
   Tibor Molnar (27)             190.33 | 191, 190, 190, 190, 191, 194, 185, 189, 186, 192,
                                          192, 191, 193, 191, 190, 189, 192, 192, 191, 192,
                                          192, 179, 189, 190, 193, 191, 194
   Stefan Rauscheder (29)        189.34 | 192, 189, 191, 191, 182, 190, 183, 187, 191, 195,
                                          192, 194, 194, 186, 191, 188, 194, 188, 188, 193,
                                          189, 186, 189, 190, 184, 194, 184, 188, 188
   Markus Brummer (20)           189.10 | 191, 192, 188, 188, 188, 194, 188, 192, 187, 184,
                                          187, 191, 192, 190, 181, 190, 192, 191, 187, 189
   Thomas Hagner (26)            187.23 | 182, 187, 186, 187, 186, 191, 188, 189, 184, 184,
                                          188, 184, 191, 183, 187, 191, 189, 184, 193, 192,
                                          188, 191, 190, 186, 187, 180


   K l a s s e B

   Mirjam Körndl (20)            188.60 | 184, 188, 178, 190, 190, 193, 185, 186, 188, 187,
                                          189, 188, 195, 192, 189, 189, 193, 193, 188, 187
   Josef Fleischmann (29)        181.34 | 176, 175, 180, 182, 178, 180, 186, 181, 183, 182,
                                          186, 187, 177, 177, 182, 184, 187, 179, 176, 182,
                                          185, 182, 179, 182, 185, 177, 184, 182, 183
   Alexander Petzold (24)        180.12 | 183, 170, 182, 181, 176, 180, 180, 181, 171, 169,
                                          178, 174, 176, 180, 189, 189, 190, 182, 185, 184,
                                          184, 187, 174, 178
   Florian G. Schmidt (17)       175.88 | 173, 172, 173, 175, 177, 177, 184, 180, 177, 180,
                                          171, 171, 175, 176, 177, 177, 175
   Florian Schmidt (5)           175.60 | 175, 176, 176, 172, 179
   Gerhard Salzinger (20)        172.35 | 163, 172, 176, 174, 173, 178, 173, 167, 173, 172,
                                          171, 171, 179, 174, 174, 163, 177, 170, 169, 178
   Lydia Fleischmann (40)        169.78 | 165, 166, 165, 176, 164, 173, 175, 183, 162, 172,
                                          172, 173, 169, 176, 173, 151, 172, 173, 169, 172,
                                          174, 175, 174, 172, 174, 178, 172, 160, 164, 169,
                                          165, 170, 169, 170, 161, 163, 171, 169, 171, 169
   Joachim Zepmeisel (25)        169.32 | 173, 169, 166, 166, 170, 177, 165, 173, 168, 169,
                                          166, 165, 165, 174, 175, 164, 174, 174, 167, 169,
                                          167, 169, 170, 175, 163
   Franz Lanner (2)              155.00 | 158, 152
   Hermann Raith (41)            152.78 | 152, 136, 144, 158, 156, 157, 143, 163, 166, 146,
                                          161, 161, 161, 150, 152, 150, 158, 151, 153, 165,
                                          152, 155, 148, 149, 153, 137, 144, 146, 149, 152,
                                          160, 150, 149, 141, 147, 165, 157, 158, 154, 155,
                                          160


   S e n i o r e n (mit Hilfsmittel, 30 Schuss, Zehntelring)

   Gerlinde Kammerl (LG) (36)    313.56 | 308.40, 315.40, 311.40, 317.00, 311.30, 312.20, 310.80, 313.00, 311.60, 305.30,
                                          313.90, 314.00, 316.10, 311.60, 314.70, 313.50, 312.40, 313.40, 315.50, 314.60,
                                          313.10, 309.60, 315.70, 316.60, 316.60, 314.60, 316.60, 309.20, 312.70, 314.50,
                                          317.00, 314.30, 317.60, 316.50, 313.10, 314.30
   Willi Weber (LG) (36)         310.49 | 306.80, 300.90, 301.40, 308.10, 308.60, 309.30, 307.40, 307.80, 303.70, 305.80,
                                          311.10, 308.30, 307.20, 306.40, 308.20, 314.70, 312.80, 315.00, 315.60, 311.70,
                                          310.90, 311.90, 314.40, 311.50, 314.40, 311.70, 313.20, 312.30, 313.80, 312.90,
                                          312.90, 312.50, 314.10, 313.70, 313.30, 313.50
   Frieda Ritthaler (LG) (31)    307.36 | 306.60, 301.80, 304.40, 305.30, 308.00, 309.80, 305.40, 304.80, 306.90, 309.60,
                                          306.00, 309.60, 311.10, 308.70, 305.90, 306.80, 299.90, 309.80, 310.20, 308.90,
                                          309.90, 309.00, 307.00, 306.50, 310.00, 309.30, 307.80, 307.10, 305.70, 306.50,
                                          309.80
   Brigitta Ammer (LG) (27)      306.89 | 307.20, 305.00, 302.40, 306.20, 308.40, 307.40, 304.50, 307.00, 302.70, 310.10,
                                          306.40, 306.60, 307.20, 300.20, 304.40, 303.10, 306.40, 305.10, 308.40, 309.50,
                                          308.00, 309.60, 312.50, 306.40, 313.90, 308.10, 309.40
   Martin Ammer (LG) (25)        305.94 | 299.80, 305.30, 307.90, 306.10, 303.40, 305.20, 305.40, 312.00, 312.20, 308.40,
                                          305.30, 309.30, 308.60, 304.20, 307.70, 304.30, 303.90, 304.90, 308.50, 308.20,
                                          297.30, 305.80, 302.50, 302.70, 309.50
   Johann Ritthaler (LG) (42)    301.38 | 299.00, 306.30, 286.00, 307.90, 301.60, 302.20, 303.20, 301.20, 302.40, 299.80,
                                          305.90, 302.40, 306.70, 305.70, 299.40, 299.70, 302.60, 299.10, 302.90, 290.00,
                                          297.70, 302.50, 306.80, 298.00, 302.60, 298.80, 302.90, 299.70, 303.50, 300.20,
                                          299.40, 301.10, 306.10, 303.10, 303.70, 301.20, 302.60, 301.80, 289.50, 303.40,
                                          303.70, 305.50
   Klaus Wallner (LP) (24)       288.95 | 286.50, 291.20, 285.60, 287.50, 287.00, 288.20, 288.00, 285.00, 291.40, 286.10,
                                          281.00, 281.90, 294.80, 294.40, 296.90, 288.00, 287.80, 288.60, 296.90, 290.30,
                                          295.20, 282.10, 292.10, 288.30
   Frieda Ritthaler (LP) (25)    288.75 | 281.30, 286.60, 289.10, 297.00, 292.10, 282.30, 283.70, 300.00, 288.40, 290.10,
                                          284.10, 289.10, 289.00, 284.10, 288.70, 299.10, 289.40, 284.10, 288.90, 295.00,
                                          293.70, 285.20, 288.40, 287.30, 282.00
   Erich Schermer (LG) (15)      287.95 | 296.30, 290.60, 282.70, 287.80, 283.10, 283.30, 295.40, 289.60, 291.00, 298.50,
                                          276.40, 288.90, 286.80, 285.60, 283.30
   Achim Schulze (LP) (25)       284.61 | 279.60, 284.80, 275.80, 284.30, 286.20, 286.50, 289.70, 291.00, 282.90, 286.70,
                                          283.00, 286.00, 284.70, 279.40, 283.80, 283.90, 290.20, 287.70, 278.50, 284.70,
                                          271.70, 287.50, 284.60, 293.20, 288.80


   L u f t p i s t o l e

   Christian Winterer (20)       187.30 | 192, 186, 184, 191, 185, 186, 186, 188, 189, 185,
                                          188, 186, 190, 179, 191, 187, 189, 183, 190, 191
   Bernhard Weinmann (36)        184.31 | 182, 183, 187, 184, 189, 186, 187, 181, 188, 189,
                                          185, 185, 187, 187, 182, 187, 177, 186, 178, 185,
                                          183, 192, 184, 178, 184, 187, 188, 183, 188, 180,
                                          183, 185, 181, 184, 180, 180
   Fritz Lubitz (2)              182.50 | 186, 179
   Alwin Slavik (16)             180.81 | 182, 179, 184, 183, 177, 176, 182, 182, 174, 176,
                                          184, 184, 177, 183, 188, 182
   Sibille Kammerl (30)          179.97 | 177, 174, 183, 172, 181, 180, 186, 181, 177, 174,
                                          186, 177, 183, 181, 180, 186, 182, 186, 180, 179,
                                          182, 189, 185, 183, 174, 183, 178, 177, 172, 171
   Wilhelm Molnar (9)            176.33 | 180, 182, 172, 177, 178, 177, 177, 172, 172
   Albert Weber (26)             174.58 | 177, 178, 174, 179, 172, 176, 175, 180, 177, 172,
                                          172, 176, 175, 180, 183, 181, 165, 176, 171, 172,
                                          162, 172, 174, 173, 173, 174
   Sebastian Berger (22)         172.05 | 184, 170, 164, 175, 171, 171, 176, 166, 171, 168,
                                          166, 168, 177, 175, 174, 172, 176, 176, 170, 172,
                                          174, 169
   Edith Lubitz (1)              166.00 | 166
   Helmut Rosner (26)            165.88 | 177, 168, 177, 174, 176, 169, 171, 173, 165, 171,
                                          167, 167, 152, 161, 169, 160, 173, 166, 151, 156,
                                          161, 163, 169, 162, 154, 161

   Ringschnitt aus allen Einzelergebnissen!
Zurück zur VSG Dingolfing e.V. Startseite.
© 2019 ff VSG Dingolfing e.V. 29.05.2019 G. Flm